Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van Snow & Rose met domeinnaam www.snow-and-rose.com.

De Snow & Rose website werd ontworpen en wordt beheerd door Snow & Rose te Hasselt, Jaarmarktstraat 7. Door het gebruik van de Snow & Rose website aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en verbindt de gebruiker zich ertoe deze na te leven. De gebruiker aanvaard ook dat Snow & Rose op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden kan aanpassen.

Snow & Rose stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder dit te garanderen. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door Snow & Rose worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

Snow & Rose behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande motivatie, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan Snow & Rose hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die Snow & Rose op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Auteursrechten en commerciële eigendomsrechten:

De volledige inhoud van deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle foto’s, illustraties, data, productomschrijvingen, logo’s, teksten, foto’s, … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Snow & Rose of rechthoudende derden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Snow & Rose, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Snow & Rose.

De Belgische wetgeving is van toepassing op de Snow & Rose website en op de huidige gebruiksvoorwaarden. In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Hasselt (België) bevoegd.

Cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan Snow & Rose geen correcte werking van de website garanderen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Hasselt uitsluitend bevoegd is.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot info@snow-and-rose.com.

Concept/Art/Story by Debbie Lavreys